ข้อมูลทั่วไปในเขตรับผิดชอบของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
ประวัติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพนียด

 

ประวัติความเป็นมา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ก่อสร้างขึ้นครั้งแรก ปี พ.ศ. 2500 ชื่อ สุขศาลา
บ้านเพนียดโดยได้รับการบริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างจาก นายชุบ พัวพานิช มีนางมารินทร์ เป็นเจ้าหน้าที่ผดุงครรภ์ประจำเพียงคนเดียว
ต่อมาจึงได้ยกฐานะเป็น สำนักงานผดุงครรภ์และอนามัย และจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น สถานีอนามัยตำบลเพนียด จนกระทั่งปี พ.ศ. 2554 รัฐบาล
มีนโยบายยกระดับสถานีอนามัยให้เป็น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพนียด จนถึงปัจจุบัน

การปกครอง

แบ่งพื้นที่การปกครองส่วนภูมิภาค ออกเป็น   10  หมู่บ้าน การปกครองส่วนท้องถิ่น  คือองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด ตำบลเพนียดมีพื้นที่
ทั้งหมด  50,515.55  ไร่  คิดเป็น  80.82  ตารางกิโลเมตร

ที่ตั้ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่พื้นที่บ้านเพนียด หมู่ที่ 2 ตำบลเพนียด  อำเภอโคกสำโรง
จังหวัดลพบุรี อยู่ห่างจากตัวจังหวัดโดยทางรถยนต์ 44  กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอโคกสำโรง 8 กิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ

ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ตั้งอยสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นภูเขาบางส่วนเหมาะสำหรับการเกษตร
เช่น การปลูกข้าว พืชไร่ และเลี้ยงสัตว์

สภาพเศรษฐกิจ

ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำไร่ ประเภท ข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง อ้อย เลี้ยงสัตว์ มีการจัดตั้งกลุ่มต่าง ๆ
ขึ้นในหมู่บ้าน ตำบล เพื่อพัฒนาและแก้ไขสภาพทางเศรษฐกิจ ผลผลิตของประชากรที่มีชื่อเสียงขององค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด คือ
การแกะสลักหินทรายเป็นเครื่องใช้ หรือรูปแบบต่าง ๆ

Panaid Tambon Hospital Promoting Health : ควรเปิดด้วยโปรแกรมFirefox 3.6+, IE7, IE8, IE9, Opera 10+, Google Chrome 8+
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โทร 036-653055